O PRL

CHIP&CUT ANALYZER

Fully instrumented testing equipment Chip&Cut analzyer now is fully approved and commercialized.

celá aktualita

Tire EXPO 2020

Srdečně Vás zveme na mezinárodní veletrh a konferenci Tire Technology Expo 2020 v Hannoveru  ve dnech 25.-27.2.2020.

celá aktualita

PRL se zabývá výzkumem a popisem chování polymerních materiálů reálným aplikacím odpovídajícímu kvazistatickému a dynamickému zatěžování. Pro aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků, technických řešení a požadavků průmyslu využíváme naši širokou vědeckou síť. Tato síť je tvořena univerzitami, veřejnými a soukromými výzkumnými institucemi a rovněž specialisty ze zpracovatelského průmyslu. Vývoj metod a systémů pro charakterizaci mechanických vlastností polymerních materiálů je námi kompletně zajištěn. Zpracováváme úkoly a projekty od prvních odborných diskuzí o daném problému, přes vědecké rešerše, experimentální ověření problému, návrh řešení, vývoj a konstrukci měřícího zařízení až po samotnou výrobní realizaci a experimentální ověření vyvinutého systému.

 

Naše poslání je zaměřeno na čtyři hlavní činnosti:

Výzkum a vývoj

Provádíme výzkum a vývoj v oblasti materiálové charakterizace. Cílem je definování měřících metod, pomocí nichž bude možné charakterizovat mechanické vlastnosti polymerních materiálů v laboratorních podmínkách při simulaci reálného zatěžování. Mnohačetné výzkumy dokazují, že některé stávající laboratorní měřící metody buď vůbec nebo jen velmi okrajově korelují s chováním produktů v reálném nasazení. Naším úkolem je proto navrhovat a vyvíjet laboratorní měřící metody v oblastech charakterizace, pro které doposud neexistuje zkušební metoda, či pro problémy, kde stávající metody selhávají.

Konstrukce a výroba

Po definici, analýze zadání a následném stanovení měřící metody (geometrie zkušebního tělesa, druh zatěžování, profil zatěžování) následuje konstruktivní a elektrotechnická realizace. Přičemž komplexní řešení daného konstrukčního řešení, zajištění přesné funkčnosti a přesnosti měřícího zařízení podporujeme pevnostními výpočty analýzy statického a dynamického chování spojené s analýzou a optimalizace kritických míst konstrukce navrhovaného přístroje. Výsledkem jsou pragmatická a hospodárná řešení, která umožnují testy v laboratorních podmínkách a jsou hospodárnou alternativou k testům v reálném prostředí.

Zkušebnictví

Zkušebnictví provádíme námi vyvinutými měřícími metodami i dle mezinárodních standard. PRL úzce kooperuje s Technologickou fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, tak jako s Centrem polymerních systémů (CPS) sídlem tamtéž a má přístup na široké laboratorní vybavení těchto výzkumných partnerů.

Pokládáme nás za Vaši laboratoř s vynikajícím vybavením a pracujeme v úzkém kontaktu s Vašimi odborníky dle Vašich požadavků. Těšíme se na Vaše dotazy z oboru polymerních materiálů. 

Vzdělávání

Naším cílem je, vedle zpracování a verifikace nových vědních poznatků, šíření odborné vzdělanosti v oblasti polymerních materiálů s ohledem na nejmodernější výzkumné poznatky. Právě proto, že jedním ze základních předpokladů motivace zaměstnanců k inovativnímu, vstřícnému přístupu k zadaným pracovním úkolům tak i jejich úspěšné řešení je orientace řešitele v dané problematice a jeho odbornost podložená nejnovějšími vědeckými poznatky, vidí PRL jako důležitou úlohu efektivně předávat tyto poznatky skrze odborná školení Vašim zaměstnancům. Kvalita vzdělání však nezávisí pouze na nejnovějších poznatcích z technických oborů, ale taktéž na způsobu zprostředkování informace ve vzdělávacím procesu. Proto klademe důraz a důsledně se věnujeme výzkumu aplikace pedagogiky a didaktiky do oblasti polymerů, s cílem předávat odborné informace efektivní a ojedinělou formou. Zajišťujeme odborná školení Vašich zaměstnanců či externí lektorskou činnost v široké škále oboru polymerů s ohledem na analýzu skupiny studentů pro sestavení nejvhodnějšího pedagogického přístupu a didaktického obsahu školení.